ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom

+48 (74) 649 48 70
zszstrzegom@wp.pl

Odsłony: 886

 

 

W projekcie „Shape Our Future – Ukształtuj swoją przyszłość może wziąć udział 60 uczniów klas trzecich technikum w Zespole Szkół w Strzegomiu, odbywających praktyki zawodowe zgodnie ze szkolnym planem nauczania oraz chętnych do rozwijania swoich kompetencji zawodowych i językowych.

 

 

W ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

 

 

Wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne odbędą się w dwóch turach:

 

 

  • I tura w roku szkolnym 2016/2017 – 29 uczniów;

 

termin 20.03.2017-7.04.2017-(branża ekonomiczno-informatyczna)

termin 27.02.2017-17.03.2017-(branża górnicza)

 

 

  • II tura w roku szkolnym 2017/2018 – 31 uczniów;

 

termin odbycia mobilności  - 9.04.2018-27.04.2018 -(branża ekonomiczno-informatyczna)/ (branża górnicza)

 

 

Rekrutacja do projektu jest przeprowadzona w oparciu o:

 

  • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie;
  • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
  • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Informacja o prowadzonej rekrutacji oraz regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie zostaną umieszczone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń na szkolnych korytarzach.

 

 

Uczniowie klas trzecich zainteresowani udziałem w projekcie w okresie rekrutacji muszą przedłożyć do KOORDYNATOREK PROJEKTU: p. Haliny Fitas i p. Laury Rychlik następujące dokumenty:  

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Wypełniony formularz kontraktowy, opatrzony datą i podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna/rodzic
  • CV w języku angielskim lub niemieckim
  • Kserokopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu;
  • Kserokopia legitymacji szkolnej;

 

Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wszystkich wymaganych dokumentów poprawnych formalnie.

 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sposób ciągły w terminie wskazanym  przez koordynatorki projektu w godzinach pracy w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Projekt „Shape Our Future – Ukształtuj swoją przyszłość”, imię i nazwisko kandydata, klasa.

 

Dokumenty złożone przez kandydatów na Uczestników Projektu nie podlegają zwrotowi.

 

Każdy kandydat otrzyma na swój adres e-mail, wskazany w formularzu aplikacyjnym informację zwrotną o złożeniu przez niego wymaganych dokumentów

 

Organizację procesu rekrutacji przeprowadzą Koordynatorki Projektu, a rekrutację osób do uczestnictwa w Projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, koordynator projektu.

Kategoria: